Устав

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Установчих зборів

від «11» квітня 2019 р.,

Голова зборів: Алейкiн Владислав Валерійович

Секретар зборів: Олiйник Олександр Маркович

 

СТАТУТ
об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
«Ольвія Б.Гмирі 14A»

 

 

м. Київ 2019 рік

Ми, власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку №14А по вул. Бориса Гмирі в місті Києві (далі — багатоквартирний будинок), створили Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку для покращення якості комунальних послуг, захисту інтересів власників, використання для власних потреб прилеглої до будинку земельної ділянки, прагнучи спільного утримання багатоквартирного будинку.

1. Загальні положення

1.1. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ольвія Б.Гмирі 14А»  (далі – Об’єднання) створено власниками квартир та нежитлових приміщень (далі – співвласники) багатоквартирного будинку  № 14а по вул. Б.Гмирі в місті Києві (далі – багатоквартирний будинок), відповідно до Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» i «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Місцезнаходження Об’єднання: будинок  №14А по вул. Бориса Гмирі у місті Київ,  Україна, 02137.

Повне найменування Об’єднання українською мовою: Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Ольвія Б.Гмирі 14А».

Скорочене найменування Об’єднання українською мовою: ОСББ   «Ольвія Б.Гмирі 14А».

1.2. Об’єднання керується у своїй діяльності Конституцією України, Законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Цивільним, Житловим, Земельним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів Об’єднання.

1.3. Об’єднання у своїй діяльності користується правами, визначеними статтями 16, 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», та має обов’язки, передбачені статтею 18 цього Закону.

1.4. Об’єднання набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

1.5. Об’єднання відповідає за своїми зобов’язаннями, коштами і майном Об’єднання, що належать Об’єднанню як юридичній особі, від свого імені виступає учасником правовідносин, набуває майнові і немайнові права та обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді. Об’єднання не несе відповідальності за зобов’язаннями співвласників.

1.6. Об’єднання може мати печатки із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також розрахункові та інші рахунки в банківських установах.

1.7. Об’єднання може за рішенням  загальних зборів Об’єднання  вступати до асоціацій  об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків.

2.  Мета створення, завдання, предмет діяльності

2.1. Метою створення Об’єднання є забезпечення і захист прав співвласників, дотримання ними своїх обов’язків, належне утримання та використання спільного майна Об’єднання (будинку), забезпечення своєчасного надходження коштів від співвласників та мешканців багатоквартирного будинку для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.2. Об’єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між співвласниками. Господарче забезпечення діяльності Об’єднання може здійснюватися власними силами Об’єднання (шляхом самозабезпечення) або шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання, або шляхом укладання договорів з фізичними та юридичними особами.

2.3. Завданням та предметом діяльності Об’єднання є:

 • забезпечення реалізації прав співвласників на володіння та користування спільним майном;

 • забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території;

 • сприяння співвласникам в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами;

 • забезпечення виконання співвласниками своїх зобов’язань, пов’язаних з діяльністю Об’єднання;     

 • здійснення господарської діяльності для забезпечення власних потреб.

3. Статутні органи Об’єднання, їх повноваження та порядок формування 

3.1. Органами управління об’єднання є Загальні збори співвласників, Правління, Ревізійна комісія (ревізор) Об’єднання.

3.2. Вищим органом управління Об’єднання є Загальні збори. Загальні збори вправі приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

 • затвердження Статуту Об’єднання, внесення змін до нього;

 • обрання членів Правління Об’єднання;

 • питання про використання спільного майна Об’єднання;

 • затвердження кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

 • попереднє (до їх укладення) погодження умов договорів, укладених на суму, що перевищує 120000,00 (сто двадцять тисяч) гривень;

 • визначення порядку сплати, переліку та розмірів внесків і платежів співвласників;

 • прийняття рішення про реконструкцію та ремонт будинку або про зведення господарських споруд;

 • визначення розміру матеріального та іншого заохочення Голови та членів Правління;

 • визначення обмежень на користування спільним майном Об’єднання;

 • обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном будинку повністю або частково асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку;

 • прийняття рішень про заснування інших юридичних осіб або участь у товариствах;

 • надання попередньої згоди (погодження умов) на укладення договорів/ угод про заставу майна Об’єднання, договорів/угод про передачу майна Об’єднання в лізинг та договорів/угод про поручительство та/або гарантію на будь-яку суму;

 • надання попередньої згоди (погодження умов) на укладення кредитних договорів/угод. 

3.4. За рішенням Загальних зборів можуть бути обрані представники від Об’єднання, яким зборами надаються відповідні повноваження щодо оперативного вирішення нагальних питань шляхом скликання зборів представників.

Збори представників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, окрім питань, які стосуються майнових прав співвласників, погіршують умови використання майна або умови проживання, а також питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

Збори представників у разі потреби скликає правління Об’єднання або не менш як три представники від Об’єднання.

Збори представників веде голова зборів, який обирається більшістю присутніх представників від Об’єднання.

Кожен представник від Об’єднання на зборах представників має один голос, а рішення на зборах представників приймаються більшістю від загальної кількості голосів усіх представників від Об’єднання шляхом відкритого особистого поіменного голосування.

Рішення зборів представників оформляється у формі протоколу таких зборів із зазначенням кожним з представників від Об’єднання результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

Рішення зборів представників мають вищу юридичну силу щодо рішень правління Об’єднання. Збори представників у межах своєї компетенції можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення правління Об’єднання.

3.5. Загальні збори скликаються і проводяться Правлінням Об’єднання або ініціативною групою з не менш як трьох співвласників.

Правління (ініціативна група) не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів вручає кожному співвласнику під розписку або направляє рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в будинку, письмове повідомлення про проведення загальних зборів. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

Час і місце проведення Загальних зборів обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

 3.6. У Загальних зборах мають право брати участь усі співвласники будинку. Інтереси співвласника, який особисто не бере участі в зборах, може представляти його представник, має довіреність завірену встановленим законом порядку, який у такому разі має право голосувати від імені такого співвласника.

Загальні збори веде Голова Загальних зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

 3.7. Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у будинку. Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень будинку, кожен співвласник має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. 

Загальні збори можуть встановити інший порядок визначення кількості голосів, що належать кожному співвласнику на Загальних зборах. 

3.8. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом відкритого поіменного голосування.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували співвласники (їхні представники), які разом мають більше половини від загальної кількості голосів співвласників.

Рішення про надання попередньої згоди (погодження умов) на укладення договорів/ угод про заставу майна Об’єднання, договорів/угод про передачу майна Об’єднання в лізинг та договорів/угод про поручительство, та/ або гарантію на будь-яку суму, надання попередньої згоди (погодження умов) на укладення кредитних договорів/угод а також про реконструкцію та капітальний ремонт багатоквартирного будинку або зведення господарських споруд вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини загальної кількості усіх співвласників.

З інших питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості співвласників.

Рішення загальних зборів викладається письмово та засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»).

Загальні збори можуть встановити інший порядок голосування на зборах та прийняття рішень на них.

3.9. Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів «за» або «проти», встановленої пунктом 3.8. цього розділу, ініціатором зборів (правлінням або ініціативною групою) проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, відповідні рішення вважаються неприйнятими.

 3.10. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення Загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування.

 3.11. Рішення Загальних зборів, прийняте відповідно до Статуту, є обов’язковим для всіх співвласників.

Рішення Загальних зборів мають вищу юридичну силу щодо рішень інших органів управління Об’єднання. Загальні збори своїм рішенням можуть у будь-який час скасувати або визнати таким, що втратило чинність, рішення будь-якого іншого статутного органу Об’єднання, зокрема, Правління та Ревізійної комісії (ревізора) Об’єднання.

Рішення Загальних зборів оприлюднюється шляхом розміщення його тексту в місцях загального користування будинку.

Рішення загальних зборів не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) Загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та за власний рахунок робити з них копії та виписки.

Рішення загальних зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

3.12. Виконавчим органом Об’єднання є Правління, яке обирається і підзвітне Загальним зборам.

Правління здійснює керівництво поточною діяльністю Об’єднання та має право приймати рішення з питань діяльності Об’єднання, визначених цим Статутом.

3.13. Члени Правління обираються на Загальних зборах з числа співвласників в кількості не більше 7 осіб строком на 1 рік.

Правління має право приймати рішення з усіх питань діяльності Об’єднання, за винятком тих, які належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Повноваження Голови правління та членів Правління припиняються після затвердження Загальними зборами співвласників нового складу (повністю або частково) Правління, припинення права власності на квартиру/нежитлове приміщення,  смерті, визнання його померлим, безвісно відсутнім, недієздатним; повноваження Голови правління припиняються за особистою письмовою заявою Голови правління; повноваження члена Правління припиняються за особистою письмовою заявою.

Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.

3.14. До компетенції Правління належать:

 • підготовка кошторису, балансу Об’єднання та річного звіту;

 • здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно із законодавством;

 • розпорядження коштами Об’єднання відповідно до затвердженого Загальними зборами Об’єднання кошторису;

 • укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;

 • ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність Об’єднання;

 • скликання та організація проведення Загальних зборів співвласників або зборів представників;

 • призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення;

 • встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку, в межах строків повноважень Правління;

 • припинення дій третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками;

 • прийняття рішень про укладення договорів в межах своїх повноважень;

 • визначати порядок користування, виділення коштів з резервного та ремонтного фондів.

 • у порядку, передбаченому статутом, правління Об’єднання може здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику та прямих збитків;

 • використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління Об’єднання;

 • робити співвласникам та особам що проживають у багатоквартирному будинку попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання, накладати штрафні санкції, пені;

 • за рішенням правління встановлювати розмір штрафних санкцій, пені, однак не більше розміру встановленого чинним законодавством України;

 • вимагати відшкодування збитків, завданих спільному майну багатоквартирного будинку з вини співвласника (власника) або інших осіб, які користуються його власністю, що входить до складу Об’єднання, в тому числі у судовому порядку;

 • вимагати від співвласників (власників) приміщень своєчасної та у повному обсязі сплати всіх установлених законом, Статутом та рішеннями Правління платежів, зборів і внесків, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, штрафів та пені Об’єднання;

 • звертатись до суду з позовом про звернення стягнення на майно та кошти співвласників (власників) та осіб що користуються спільним майном, які відмовляються відшкодовувати завдані збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені законодавством, Статутом та рішеннями Правління платежі і внески, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів, штрафів та пені Об’єднання;

 • інші права відповідно до цього Статуту і рішень Загальних зборів Об’єднання та чинного законодавства.

3.15. Засідання Правління проводяться не менше ніж один раз на три місяці, якщо інше не визначено рішенням загальних зборів.

Кожен член Правління має на засіданні Правління один голос та не має права передоручати своє право брати участь у засіданнях та голосувати іншим особам.

Рішення Правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Об’єднання.

Засідання Правління скликається його головою або не менш як третиною членів Правління.

Веде засідання правління голова правління, а в разі відсутності голови — його заступник. У разі відсутності голови правління та його заступника, засідання правління веде один із членів правління, обраний головуючим простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів правління.

Рішення Правління викладаються у протоколі засідання Правління із зазначенням кожним з членів Правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом.

 3.16. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника.

На виконання своїх повноважень голова Правління:

 • веде засідання Правління, якщо Правління не доручило ведення засідання іншому члену Правління;

 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів та рішень Правління;

 • діє без доручення від імені Об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень Правління;

 • розпоряджається коштами Об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів Об’єднання;

 • наймає на роботу в Об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників Об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;

 • за рішенням Правління видає довіреності на представництво інтересів Об’єднання іншим особам;

 • за рішенням Правління відкриває і закриває рахунки Об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

 • відповідно до рішень Правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань Об’єднання;

 • затверджує внутрішні документи, що визначають виробничу, технологічну та трудову дисципліну;

 • скликає засідання Правління, визначає порядок денний та головує на них;

 • за рішенням Правління розподіляє обов’язки між членами Правління;

 • приймає на роботу i звільняє з роботи працівників Об’єднання  у відповідності з діючим законодавством України та з урахуванням особливостей, передбачених цим Статутом, укладає трудові Договори від імені Об’єднання;

 • затверджує посадові інструкції працівників Об’єднання, контролює службову діяльність всіх посадових осіб Об’єднання, керівників підрозділів та спеціалістів;

 • представляє i захищає інтереси Об’єднання  у відносинах з органами державної влади i управління, юридичними i фізичними особами;

 • приймає рішення про службові відрядження працівників Об’єднання;

 • видає накази з будь-яких питань діяльності Об’єднання, віднесених до його компетенції;

 • здійснює контроль за правильністю використання фондів Об’єднання, дотриманням фінансової та касової дисципліни;

 • здійснює контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання, відпускання матеріальних цінностей;

 • приймає рішення з інших питань, що пов’язані з діяльністю Об’єднання  i  відносяться до його компетенції (делеговані йому або правлінню Об’єднання) відповідно до цього Статуту на підставі рішень Загальних зборів співвласників Об’єднання або рішення Правління.

У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

3.17. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання на Загальних зборах обирається з числа співвласників Ревізійна комісія (ревізор) яка складається з 3 осіб або приймається рішення про залучення аудитора.

Ревізійна комісія підзвітна і доповідає виключно загальним зборам, а Голову правління інформує для усунення виявлених недоліків.

Порядок діяльності Ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються Загальними зборами.

Якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів, рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів.

Кожен член Ревізійної комісії при прийнятті нею рішень має один голос та не має права передоручати своє право голосу іншим особам.

Ревізійна комісія (ревізор) обирається строком на 1 рік, якщо інший строк не визначено Загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження ревізійної комісії (ревізора) чи окремих членів ревізійної комісії.

В своїй діяльності Ревiзiйна комісія керується діючим законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Об’єднання та piшеннями органів упpавлiння Об’єднання, прийнятими в межах їх компетенції.

Ревiзiйнiй комісії Об’єднання повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи на її вимогу.

Ревiзiйна комісія доповідає (в письмовому вигляді) про результати проведених нею перевірок Загальним зборам співвласників та Голові Правління Об’єднання.

Ревiзiйна комісія вирішує питання, вiднесенi до її компетенції на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії   проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

У випадку обрання Ревізійної комісії, Голова Ревізійної комісії визначає місце та час засідання i в письмовій фоpмi повідомляє про це членів Ревізійної комісії не менше ніж за тиждень до дати скликання. В повiдомленнi обов’язково вказується порядок денний засідання.

Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому приймали участь не менш двох  членів Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів але не менше, ніж 2 голоси. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.  У випадку незгоди з рішенням Ревізійної комісії будь-який її член може повідомити про свою окрему думку Загальні збори співвласників  та Голову Правління.

Рішення Ревiзiйної комісії оформлюється протоколом. Протокол засідання Ревiзiйної комісії  підписується всіма присутніми на засiданнi членами Ревiзiйної комісії  i не пізніше як через три робочих дні після проведення засiдання передається під розпис Голові Правління Об’єднання.

Члени Ревiзiйної комісії можуть бути достроково вiдкликанi вiдповiдним рішенням Загальних збоpiв співвласників.

Членами Ревiзiйної комісії  не можуть бути члени Правління Об’єднання  та інші посадові особи органів упpавлiння Об’єднання, а також близькі родичі членів Правління Об’єднання і особи, що проживають з ними на одній житловій площі.

Керiвництво роботою Ревізійної комісії здійснює її Голова, який обирається з числа членів Ревізійної комісії.

У разі відчуження членом Ревізійної комісії всіх належних йому в будинку квартир і нежитлових приміщень, а також у разі смерті члена ревізійної комісії, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним, а також набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього повноваження такого члена Ревізійної комісії припиняються.

3.18. Ревізійна комісія (ревізор) має право:

 • відповідно до періодичності, встановленої загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від Правління та працівників Об’єднання первинні та аналітичні документи бухгалтерського і податкового обліку, фінансової, статистичної та податкової звітності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання, ознайомлюватися із зазначеними документами, робити із них виписки та копії;

 • відповідно до періодичності, встановленої Загальними зборами, але не рідше одного разу на рік отримувати від Правління та працівників Об’єднання письмові пояснення щодо діяльності Об’єднання за будь-який період діяльності Об’єднання;

 • перевіряти та надавати Загальним зборам висновки щодо підготовлених правлінням проектів кошторисів, балансу, річного звіту Об’єднання;

 • за рішенням Загальних зборів здійснювати інші дії щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Об’єднання.

Загальні збори можуть визначити інший перелік прав ревізійної комісії (ревізора).

4. Джерела фінансування, порядок використання майна та коштів Об’єднання 

4.1. Джерелами фінансування є кошти Об’єднання, які складаються з:

 • залишків коштів на утримання і ремонт багатоквартирного будинку на рахунках особи, що здійснювала управління таким будинком до створення Об’єднання;

 • внесків і платежів співвласників;

 • коштів, отриманих Об’єднанням у результаті здавання в оренду допоміжних приміщень та іншого спільного майна багатоквартирного будинку;

 • коштів, отриманих Об’єднанням як відшкодування за надані окремим категоріям громадян пільги на оплату житлово-комунальних послуг та призначені житлові субсидії;

 • коштів та майна, що надходять для забезпечення потреб основної діяльності Об’єднання;

 • добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних та юридичних осіб;

 • коштів, залучених на умовах кредиту або позики;

 • коштів державного та/або місцевого бюджетів, отриманих на підставі спільного фінансування для утримання, реконструкції, реставрації, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення будинку;

 • пасивних доходів;

 • доходів від діяльності заснованих Об’єднанням юридичних осіб, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання;

 • коштів, отриманих з інших джерел, що спрямовуються на виконання статутних цілей Об’єднання.

 4.2. Сплата встановлених загальними зборами Об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до ремонтного, резервного фондів у розмірах і в строки, що встановлені загальними зборами Об’єднання, є обов’язковою для всіх співвласників.

Порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного, ремонтного фондів, встановлюються Загальними зборами Об’єднання відповідно до законодавства та Статуту.

4.3. Майно Об’єднання утворюється з:

 • майна,  переданого йому співвласниками  у власність;

 • одержаних доходів;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майно, придбане Об’єднанням за рахунок внесків та платежів 
співвласників, є їхньою спільною власністю.

4.4. Порядок володіння, користування та розпорядження майном Об’єднання визначається Загальними зборами.

4.5. Кошти Об’єднання, включаючи кошти ремонтного, резервного фондів, витрачаються правлінням згідно з кошторисами, затвердженими Загальними зборами співвласників, та окремими рішеннями Загальних зборів співвласників.

За рішенням Загальних зборів можуть затверджуватися кошториси на два і більше років.

За рішенням Загальних зборів для здійснення витрат за рахунок ремонтного, резервного фондів можуть затверджуватися окремі (спеціальні) кошториси.

4.6. Забороняється розподіл отриманих об’єднанням доходів або їх частини серед співвласників, працівників об’єднання (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

4.7. Страхові виплати, отримані для компенсації збитків від нещасного випадку, в першу чергу використовуються на відновлення та ремонт спільного майна.

4.8. Доходи (прибутки) Об’єднання використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Об’єднання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених статутом Об’єднання.

5. Порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів Об’єднання, включаючи резервні, а також порядок оплати спільних витрат

5.1. Правління Об’єднання до 25 січня наступного року, якщо інший строк не визначено Загальними зборами, складає проект кошторису надходжень і витрат на наступний фінансовий рік і платежів кожного власника приміщення в житловому комплексі. Кошторис затверджується Загальними зборами  співвласників. 

5.2. Перший фінансовий рік Об’єднання починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 січня наступного року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

5.3. Кошторис повинен передбачати такі статті витрат:

 • витрати на утримання, ремонт або повернення у власність спільного майна;

 • витрати на оплату комунальних та інших послуг;

 • витрати спеціальних фондів Об’єднання;

 • інші витрати.

5.4. Перелік і розміри внесків та обов’язкових платежів встановлюються загальними  зборами  співвласників Об’єднання, відповідно до статей витрат кошторису, розміру відрахувань до ремонтного, резервного та інших спеціальних фондів Об’єднання.

5.5.  Частка співвласника у загальному обсязі внесків і платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

5.6.  Частка участі співвласника квартири та/або нежитлового приміщення визначається пропорційно до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

5.7. Для накопичення коштів на ремонт спільного  майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов’язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди Об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку Об’єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням.

Розмір відрахувань до фондів, порядок відрахувань до фондів визначається на Загальних зборах Об’єднання.

6. Формування та використання резервного фонду Об’єднання

6.1. Резервний фонд Об’єднання формується для фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні (затвердження) кошторису Об’єднання.

 Рішення про виділення коштів з резервного фонду Об’єднання приймається Правлінням Об’єднання.

6.2. Кошти резервного фонду Об’єднання можуть бути використані для фінансування непередбачених видатків на:

6.2.1. Покриття втрат від  заходив з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

6.2.2. на поповнення нестачі власних оборотних коштів, в тому числі :

 • енергопостачання ліфтів; 

 • освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

 • технічне обслуговування ліфтів;

 • технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем;

 • технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем;

 • поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження , що розміщені на закріпленій в установленому порядку при будинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків); 

 • прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;

 • оздоблення дитячого майданчика, озеленення території, встановлення та ремонт парканів, асфальтування, заміна приладів освітлення приміщень загального користування, судові витрати, поточний ремонт конструктивних елементів будинку, створення та підтримка сайту, матеріали та інвентар для обслуговування (для прибиральниці, двірника), канцтовари, бланки, витратні матеріали, закупівля оргтехніки, обслуговування оргтехніки, витрати на транспорт (проїзд або паливо), обов’язкові реєстраційні збори та мита, послуги телефонного зв’язку, обслуговування димовентиляційних каналів, експлуатація номерних знаків будинків, послуги банку (розрахунково-касове обслуговування), комісія від платежів та інше.

7. Формування та використання ремонтного  фонду Об’єднання

7.1. Ремонтний фонд Об’єднання формується для  прискорення технічного переоснащення, модернізації та реконструкції спільного  майна Об’єднання.

Рішення про виділення коштів з ремонтного  фонду Об’єднання приймається відповідно Правлінням Об’єднання.

7.2. Кошти ремонтного фонду Об’єднання можуть бути використані для фінансування видатків на:

 • витрат на технічну реконструкцію спільного майна Об’єднання ;

 • витрат науково-дослідних і проектних робіт;

 • будівництво чи придбання будівель, споруд, тощо;

 • відновлення основних засобів (приладів);

 • впровадження енергозберігаючих технологій;

 • інші цільові витрати, в тому числі відсотки за кредитами, технічного переоснащення, модернізації, які затверджені на Загальних зборах Об’єднання. 

7.3. Правління Об’єднання не рідше ніж один раз в квартал складає звіт та інформує співвласників щодо витрачання коштів резервного та ремонтного фондів Об’єднання.

7.4. За рішенням Загальних зборів співвласників Об’єднання, або рішенням Правління Об’єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі статутної діяльності Об’єднання. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках Об’єднання.

8. Права і обов’язки співвласників та Об’єднання

8.1. Співвласник має право:

 • брати участь в управлінні Об’єднанням у порядку, визначеному Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статутом Об’єднання;

 • обирати та бути обраним до складу статутних органів Об’єднання;

 • знайомитися з протоколами Загальних зборів, робити з них виписки;

 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність Об’єднання;

 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;

 • одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

Об’єднання на вимогу співвласника зобов’язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

Спори щодо здійснення прав співвласників вирішуються за згодою сторін або в судовому порядку.

8.2. Співвласник зобов’язаний:

 • виконувати обов’язки, передбачені Статутом Об’єднання;

 • виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх повноважень;

 • використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

 • забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення;

 • забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

 • не допускати порушення законних прав та інтересів інших співвласників;

 • дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі;

 • відшкодовувати збитки, заподіяні майну інших співвласників;

 • виконувати передбачені Статутом Об’єднання обов’язки перед Об’єднанням;

 • запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління Об’єднання (Правління) про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

 • дотримуватися чистоти у місцях загального користування та тиші згідно з вимогами, встановленими законодавством.

 • надавати інформацію Правлінню Об’єднання про право власності на квартиру та/або нежитлові приміщення в будинку;

 • надавати інформацію (шляхом письмового повідомлення) Правлінню Об’єднання протягом одного місяця з моменту: придбання, продажу, позбавлення, накладення обтяження або іншу зміну права власності — на квартиру або нежитлове приміщення;

 • сплачувати належні штрафи та пеню;

 • виконувати інші обов’язки перед Об’єднанням, передбачені цим Статутом, рішеннями загальних зборів.

8.3. Права Об’єднання.

Об’єднання має право відповідно до законодавства та статуту Об’єднання:

 • утворювати органи управління, визначати умови та розмір плати за їхню діяльність;

 • приймати рішення про надходження та витрати коштів Об’єднання;

 • визначати порядок користування спільним майном відповідно до статуту Об’єднання;

 • укладати договори;

 • виступати замовником робіт з капітального ремонту, реконструкції багатоквартирного будинку;

 • встановлювати порядок сплати, перелік та розміри внесків і платежів  співвласників, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

 • здійснювати для виконання статутних завдань господарче забезпечення діяльності Об’єднання в порядку, визначеному законом;

 • визначати  підрядника, укладати договори про управління та експлуатацію, обслуговування, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення майна з будь-якою фізичною або юридичною особою;

 • здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків і платежів;

 • захищати права, представляти інтереси співвласників у судах, органах державної влади і органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

 • використовувати допоміжні приміщення у багатоквартирному будинку для потреб органів управління Об’єднання;

 • встановлювати сервітути, здавати в оренду допоміжні приміщення та інше спільне майно багатоквартирного будинку;

 • давати розпорядження на здійснення демонтажу несанкціоновано встановлених на/у будинку, та на прибудинковій території конструкцій і споруд.

Загальні збори Об’єднання мають право делегувати асоціації, до якої входить Об’єднання, частину повноважень своїх органів управління.

Об’єднання може стати засновником (членом) асоціації.

8.4. Права Об’єднання щодо забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків.

8.4.1. Для забезпечення виконання власниками приміщень своїх обов’язків Об’єднання має право:

 • робити співвласникам попередження про порушення ними статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;

 • вимагати відшкодування збитків, заподіяних спільному майну Об’єднання з вини власника або інших осіб, які користуються його власністю;

 • вимагати від співвласників своєчасної та у повному обсязі сплати всіх встановлених цим Законом та статутом Об’єднання внесків і платежів, у тому числі відрахувань до резервного та ремонтного фондів;

 • звертатися до суду в разі відмови співвласника відшкодовувати заподіяні збитки, своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі встановлені цим Законом та Статутом Об’єднання внески і платежі, у тому числі відрахування до резервного та ремонтного фондів;

 • виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб.

8.4.2. Реалізація прав Об’єднання, визначених цією статтею, здійснюється його Правлінням за дорученням Загальних зборів та відповідно до Статуту Об’єднання.

8.4.3. Загальні збори Об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна Об’єднання, на суму боргу

8.5.  Обов’язки Об’єднання

8.5.1. Об’єднання зобов’язане:

 • забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна, що належить співвласникам;

 • звітувати Загальним зборам про виконання кошторису Об’єднання за рік;

 • забезпечувати виконання вимог статуту Об’єднання;

 • виконувати свої договірні зобов’язання;

 • забезпечувати дотримання інтересів усіх співвласників при встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження спільною власністю, розподілі між співвласниками витрат на експлуатацію та ремонт спільного майна;

 • припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації прав володіння, користування і розпорядження спільним майном співвласниками;

 • представляти інтереси співвласників відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.

8.5.2. Виконання зобов’язань Об’єднанням належить до повноважень його Правління відповідно до статуту Об’єднання.

9. Відповідальність за порушення Статуту та рішень статутних органів

9.1. Співвласники за порушення цього Статуту та законних рішень статутних органів Об’єднання несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. У разі несвоєчасної або неповної оплати власником поставлених послуг (внесків та/або платежів, передбачених законом та/або цим Статутом), Правління Об’єднання зобов’язане при більш, ніж 3-х місячному простроченні сплати внесків та/або платежів — викликати власника-боржника на засідання Правління Об’єднання для прийняття узгодженого рішення щодо усунення заборгованості та письмового оформлення взятих на себе зобов’язань з усунення заборгованості, складання графіку погашення заборгованості.

9.3. Якщо після виклику на засідання Правління Об’єднання власник-боржник продовжує порушувати свої фінансові зобов’язання перед Об’єднанням, Правління вправі:

 • зробити публічне оголошення по цьому негативному випадку — для інформування всіх членів Об’єднання;

 • ініціювати судовий позов відносно власника-боржника по відшкодуванню відповідних платежів  Об’єднанню (з віднесенням штрафних санкцій та судових витрат на власника-боржника).

9.4.   Співвласники  повинні докладати всіх зусиль для того, щоб розв’язувати між собою спори шляхом переговорів та консультацій. Якщо члени Об’єднання (співвласники) не прийшли до згоди, то спори між ними розв’язуються згідно з нормами чинного законодавства у судовому порядку.

10.  Порядок внесення змін до Статуту

10.1. Внесення змін до Статуту Об’єднання здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів.

Якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів (Правління або ініціативна група) надає кожному співвласнику текст пропонованих змін до Статуту Об’єднання не пізніше ніж за 14 днів до проведення Загальних зборів.

10.2. Зміни до Статуту Об’єднання підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством для державної реєстрації юридичних осіб.

11. Підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) Об’єднання і вирішення майнових питань, пов’язаних з цим

11.1. Об’єднання ліквідується у разі:

 • придбання однією особою всіх приміщень у будинку;

 • прийняття співвласниками рішення про ліквідацію Об’єднання;

 • ухвалення судом рішення про ліквідацію Об’єднання.

11.2. Ліквідація Об’єднання за рішенням його загальних зборів здійснюється призначеною Загальними зборами Об’єднання Ліквідаційною комісією. Право підпису документів від імені ліквідаційної комісії має голова ліквідаційної комісії, обраний ліквідаційною комісією із числа її членів простою більшістю голосів

Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Об’єднання з зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Об’єднання, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам співвласникам, а також організовує інші заходи, передбачені законодавством України.

11.3. Підстави та порядок ліквідації Об’єднання за рішенням суду і звернення стягнень на його майно та кошти в такому разі визначаються законодавством України.

11.4. У разі ліквідації Об’єднання кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, розподіляються між усіма співвласниками пропорційно до загальної площі квартири (квартир) та/або нежитлових приміщень у  будинку, що перебувають у їхній власності.

При цьому здійснюється залік заборгованості кожного співвласника перед  Об’єднанням відповідно до статуту цього Об’єднання. Якщо співвласник має борг перед цим Об’єднанням, сума якого перевищує суму його частки в майні, і відмовляється сплатити цей борг, спір вирішується у судовому порядку.

Майно, передане Об’єднанню в користування, повертається власникам без винагороди.

У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Об’єднання, його грошові кошти та майно не підлягають передачі іншим особам до розв’язання цього спору.

11.5. Об’єднання вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

11.6. Реорганізація Об’єднання проводиться за рішенням Загальних зборів  Об’єднання, які за поданням Правління визначають правонаступників Об’єднання і затверджують відповідні баланси згідно із законодавством України.